نحوه ثبت نام تیمی چگونه است؟

پاسخ : 

فقط وقتی به صورت تیمی باشد یکی از اعضا به عنوان سرگروه پروفایل کاربری ایجاد میکند و به ازای هر شخصی که به تیم اضافه میشود، مقداری از هزینه ثبت نام کم میشود.

فهرست