مهلت ثبت نام تا چه زمانی است؟

پاسخ : 

زمان ثبت نام تا ۱۰ آبان ماه است.

فهرست