مسابقه چه مدت ادامه دارد؟

پاسخ : 

حدودا سه ماه

فهرست