مسابقه به صورت حضوری است یا مجازی؟

پاسخ : 

تماما مراحل آموزشی و چالش به صورت مجازی است، فقط برای داوری بخش سخت افزار احتمال  حضوری یا نیمه حضوری بودن وجود دارد .

فهرست