مزایای شرکت در مسابقه چیست؟

پاسخ : 

نقدی : مجموع ۸۰ میلیون جایزه  ی نقدی

غیرنقدی : تجربه ی انجام یک پروژه ی واقعی ، کسب امتیاز نخبگی برای استفاده از تسهیلات بنیاد نخبگان، امکان همکاری با شرکت های حامی، امکان سرمایه گذاری شرکت های حامی از تیم های برتر ، شرکت در کارگاه های آموزشی

فهرست