فرآیند علمی مسابقه به چه صورت است؟

پاسخ : 

در قالب داکیومنت در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد.

فهرست