آیا برای آموزش ها هزینه جداگانه پرداخت می‌شود؟

پاسخ : 

خیر، فقط هزینه ی ثبت نام داده میشود .

فهرست