آیا این مسابقه محدودیت سنی دارد؟

پاسخ : 

خیر محدودیت سنی ندارد.

فهرست