آموزش ها چقدر طول می‌کشد؟

پاسخ : 

در نرم افزار مجموعا ۴۰ ساعت آموزشی و در سخت افزار ۱۰ ساعت آموزشی (منظور فقط فیلم آموزشی نیست)

فهرست